Hoppa till innehållet
eusl logotyp 2 1024x916 1

Finansierat av EUSL

Stadgar för Finansieras av EUSL

En del av EUSL Core
Bry dig om att förändra världen

Inledning – Stadgar

Finansierad av EUSL är en medlemsdriven organisation som kontrolleras av dess stadgar. Detta görs av två skäl: För det första ger det mäklarna bekvämlighet eftersom det blir lättare att förstå vad de ska göra. Och kanske viktigare, vad de inte borde göra. För det andra ger det tröst för långivare och investerare eftersom de alltid kommer att veta vad Funded by EUSL investerar i. 

Självklart kommer det alltid att finnas något som någon inte gillar på ett personligt plan, men Funded by EUSL kommer att följa stadgarna till tänderna som garanterar en pålitlig partner i alla riktningar. 

På följande bilder finansieras av EUSL:s stadgar. 

Finansierat av EUSL

Stadgar Finansieras av EUSL

§ 1 Bolag

1.1 Föreningens bolag är ett europeiskt kooperativ i form av Finansierat av EUSL SCE

 

2 § Syfte

2.1 Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva insatser med en socialt hållbar utveckling som utgångspunkt samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

2.2 Medlemmarna deltar i verksamheten med eget arbete eller genom att använda föreningens tjänster.

2.3 Föreningen är politiskt, religiöst, etniskt och könsoberoende.

 

§ 3 Föreningens huvudkontor, huvudkontor och redovisningsvaluta

3.1 Föreningen och dess förvaltningsorgan har sitt säte i Umeå kommun i Sverige, där även dess huvudkontor kommer att finnas.

3.2 Föreningens redovisningsvaluta är EURO.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sida 2

§ 4 Medlemsinträde, uteslutning och utträde

4.1 Medlem i föreningen accepteras som:
a) är anställd av föreningen på heltid, deltid, deltid eller fritid eller arbetar i ett anställningsliknande förhållande i föreningens verksamhet (benämnt ”anställda”),

b) utför tillsvidare uppdrag åt föreningen som representant/expert inom den
föreningens ekonomiska verksamhet (”Mäklare”) eller

c) använder fortlöpande föreningens tjänster (”Kunder”), om sökanden kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut och bidra till att föreningens ändamål uppfylls.

 4.2 Ansökan om medlemskap prövas av förvaltningsorganet eller av den som förvaltningsorganet utsett. Om medlemskap nekas och sökanden begär det, ansökan ska prövas av bolagsstämman.

4.3 Att ansöka om medlemskap som Mäklare innebär att följa de strikta regler och kriterier som definieras i ESG-manualen.

4.4 Uppsägning av medlemskap i föreningen ska göras skriftligen till ledningsorganet.

4.5 Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer vederbörligen fattade beslut eller som på annat sätt motsätter sig föreningens intressen eller syften, kan uteslutas ur organisationen.

4.6 Den som är utesluten förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter och deras medlemsavgift är förverkad.

4.7 Utträde ur föreningen sker på den sista dag som infaller tidigast en månad efter det att medlemmen sagt upp sitt medlemskap, uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett uppsägningen.

4.8 Eventuella skador på Funded by EUSL som uppstår genom att bromsa statyerna och/eller ESG-manualen kommer att stå för personligt ansvar av medlemmen.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sida 3

5 § Förvärv av andel

5.1 Om en medlems andel har överlåtits till annan genom bodelning, arv eller testamente, ska den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader efter förvärvet eller, vid förvärv av den. avliden medlems andel, senast om tio (10) dagar.

5.2 Detsamma gäller den som utan att vara medlem i föreningen genom överlåtelse förvärvat en medlemsandel.

5.3 Beträffande villkoren för medlemskap, ansökningsform och beslutande organ vid ansökan enligt första stycket gäller vad som föreskrivs i 8 §.

5.4 Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första stycket, träder förvärvaren i medlemmens ställe.

5.5 Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap inom föreskriven tid eller får avslag på medlemskap, anses medlemmen således ha utgått ur föreningen. I sådant fall har förvärvaren samma rätt som annars skulle tillkomma den avgående medlemmen.

5.6 Förvärv enligt ovan ska godkännas av förvaltningsorganet.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sida 4

6 § Rättigheter och skyldigheter

6.1 Medlem är skyldig att betala stadgar och avgifter enligt stadgarna och godkända av bolagsstämman samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

7 § Insatser, medlemsinsatser m.m

7.1 Föreningens tecknade kapital ska vid varje tidpunkt uppgå till minst 30 000 euro (minsta kapital).

7.2 Varje medlem måste delta i föreningen med ett (1) bidrag.

7.3 Medlem ansvarar endast för den andel av kapitalet han/hon tecknat.

7.4 Bidraget till föreningen är minst 10 Euro och högst 400 000 Euro som engångskostnad för medlemskategorin Mäklare (se § 4) och 100 Euro för medlemskategorierna Anställda och Entreprenörer. Bolagsstämman beslutar löpande om bidragets storlek inom varje intervall.

7,5 Det obligatoriska bidraget ska betalas årligen till föreningens konto från det att medlemskap beviljas. Bidrag därutöver, frivilliga bidrag, utgår enligt förvaltningsorganets anvisningar.

7.6 Årsstämman får enligt 22 § besluta att fritt eget kapital ska överföras till medlemsinsatserna genom nyemission. I förekommande fall utgör det obligatoriska bidraget enligt denna paragraf och det utgivna beloppet medlemmens totala medlemsavgift.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sida 5

Publiceringsinsatser
7.7 Förvaltningsorganet kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillföras föreningen av medlemmar och/eller andra än medlemmar. Det sammanlagda bidraget av förlagsinsatser från andra än medlemmar får dock inte vara större än föreningens totala tecknade och utgivna medlemsinsatser.


7.8 Bolagsstämman ska enligt 22 § besluta att utdelning ska lämnas på förlagsinsatserna med företräde framför annan vinstutdelning.

7.9 Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet.

7.10 Förvaltningsorganet beslutar vem som ska få bidra med förlagsbidraget, dess storlek och övriga villkor som ska gälla för varje bidrag.

7.11 För varje inskjutet förlagsbidrag ska ett förlagsbevis utfärdas som innehåller de uppgifter som krävs enligt 5 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar.

Andra värdepapper (obligationer, skuldebrev, etc)

7.12 Årsstämman eller efter bemyndigande av årsstämman – förvaltningsorganet – får besluta om emission av andra värdepapper för upptagande av lån med prestationsrelaterad ränta/återbetalning. I tillämpliga fall kan värdepapperen tecknas av medlemmar och/eller andra än medlemmar. Det sammanlagda nominella värdet av tecknade värdepapper får dock inte vid något tillfälle överstiga värdet av föreningens sammanlagda tecknade och utgivna medlemsinsatser.

7.13 Inlösen av utgivna värdepapper kan ske mot kontanter eller i utbyte mot medlemsinsats eller förlagsbidrag, beroende på om innehavaren är medlem eller inte, och i övrigt på de villkor som anges i skuldebrevet.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sida 6

8 § Överskottsfördelning

8.1 Fritt eget kapital enligt godkänd balansräkning ska efter lagstadgad avsättning till reservfond i första hand fördelas som insatsränta på eventuella förlagsinsatser enligt villkoren i skuldebrevsbeviset och därefter, enl. bolagsstämmans beslut:

a) in på ett nytt konto och/eller

b) finansieras för särskilda ändamål och/eller

c) donerat till EUSL Foundation och/eller

d) delas ut som depositionsränta på medlemsinsatserna och/eller

e) överförts till medlemsinsatserna genom en insatsfråga i förhållande till varje medlems medlemsinsats alt. Deras omsättning hos föreningen under verksamhetsåret och/eller

f) delas ut som bonus eller efterskott i förhållande till medlemmarnas omsättning hos föreningen under verksamhetsåret.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sidan 7

§ 9 Medlemsavgift

9.1 Bolagsstämman får besluta att föreningens medlemmar ska betala medlemsavgift.

9.2 Bolagsstämman kan besluta att hålla olika medlemsnivåer och därmed olika medlemsavgifter och medlemsrättigheter.

9.3 Bolagsstämman kan besluta att medlemsavgiften får uppgå till högst 100 000 Euro per år.

10 § Återbetalning av bidrag m.m

10.1 Medlem som utgått har rätt att få tillbaka inbetalda insatser och på vinstandel enligt vad som föreskrivs i 1 kap. 11 lagen om ekonomiska föreningar. Återbetalning får dock inte ske i den mån det bör medföra att föreningens insatskapital därmed skulle understiga minimikapitalet enligt 8 §.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sidan 8

11 § Förvaltningsorgan

11.1 Finansieras av EUSL styrs av ett administrativt organ, dvs det har ett monistiskt styrande organ.

11.2 Förvaltningsorganet väljs av bolagsstämman och består av lägst 3 (tre) och högst sju (7) ledamöter. Bolagsstämman kan även utse en personlig suppleant per ledamot. Bolagsstämman utser ordförande. Övriga ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman på förslag av respektive branschmöte och investerarmöte.

11.3 Medlemmar och suppleanter behöver inte vara medlemmar i föreningen.

11.4 Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess årsstämma hålls det andra räkenskapsåret efter valet.

11.5 I det fall en VD utses ska han eller hon ingå i förvaltningsorganet

11.6 Förvaltningsorganet är beslutfört om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

11.7 Förvaltningsorganets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid bemyndigande för styrelsen att vidta vissa åtgärder ska dock minst två (2) av de valda ledamöterna rösta för förslaget.

11. 8 Förvaltningsorganet skall svara för föreningens förvaltning och företräda den i kontakter med tredje man.

11.9 För det fall en medlem ska sägas upp sker detta på ordinarie eller extra bolagsstämma.

11.10 En majoritet av ledamöterna och suppleanterna i verkställande organet ska tillhöra kategorin Anställda.

11.11 Styrelseledamöter sitter tillsvidare och suppleanter utses för ett år i taget. 

11.12 Förvaltningsorganet konstituerar sig utöver den ordförande som utses enligt § 11.2

Finansierat av EUSL

Stadgar Finansieras av EUSL – fortsättning sidan 9

12 VD och vice VD

12.1 Om förvaltningsorganet finner det ändamålsenligt kan det utse en VD. VD behöver inte vara medlem i föreningen.

12.2 Verkställande direktören ansvarar för den dagliga förvaltningen under överinseende av verkställande myndigheten och i enlighet med dess direktiv.

12.3 Förvaltningsorganet kan även utse en vice VD som biträder VD.


§ 13 Företagsritning

13.1 Föreningens namn tecknas av förvaltningsorganet och i förekommande fall av VD separat.


14 § Räkenskapsår

14.1 Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.


15 § Årsberättelse

15.1 Förvaltningsorganet ska lämna årsredovisningen till föreningens revisor senast den 30 april.

Finansierat av EUSL

Stadgar Finansieras av EUSL – fortsättning sidan 10

§16 Revisor

16.1 Bolagsstämman ska årligen välja en (1) revisor, godkänd eller auktoriserad enligt 4 § eller 5 § revisorslagen (2001: 883), och högst en (1) revisorssuppleant med motsvarande behörighet för att till dess att dess årsstämma hålls påföljande räkenskapsår. Revisionsbolag kan utses till revisorer.
 
 

§17 Revisionsberättelse

17.1 Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse till förvaltningsorganet senast två veckor före årsstämman.
 
 

§18 Föreningarnas möten

18.1 Bolagsstämmor
Föreningens bolagsstämmor är ordinarie och extra bolagsstämmor, sektorsmöten och investerarmöten.

 18.2 Årsmöte

Bolagsstämman, dvs. ordinarie och extra bolagsstämma utövas befogenheter i sin helhet av ett fullmäktige. Hur många som då och då ska utses bestäms utifrån antalet ledamöter vid varje räkenskapsårs början.

 18.3 Branschmöten

Företrädare utses av sektorstämmorna för de olika kategorierna av ledamöter (se § 5) enligt följande:

a) Anställda utser 85% av det totala antalet fullmäktigeledamöter.
b) Kunder utser 5% av det totala antalet fullmäktigeledamöter.
c) Entreprenörerna utser 10% av det totala antalet fullmäktigeledamöter.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sidan 11

18.4 Val av fullmäktige gäller för tiden intill årsstämman påföljande räkenskapsår.

18.5 Sektorsmötena för val av fullmäktige ska hållas före men i samband med föreningens ordinarie bolagsstämma varje år.


Årsstämma

18.6 Årsstämman kommer att hållas före juni

18.7 Agenda
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

a) Val av ordförande vid mötet och dennes protokollförare
b) Justering av röstlängden
c) Val av två justeringsmän
d) Fråga om mötet är utlyst enligt bolagsordningen
e) Förvaltningsorganets årsredovisning och revisionsberättelse
f) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt storleken på eget kapital vid räkenskapsårets utgång och dess förändring under året
g) Beslut på grund av räkenskapsårets vinst eller förlust
h) Fråga om ansvarsfrihet från ansvar för genomförandeorganet
i) Fråga om arvoden till föreningens förvaltningsorgan och förtroendevalda
j) Beslut om storleken på medlemsavgiften
k) Beslut om medlemsavgift
l) Val av övriga ledamöter och deras personliga suppleanter
m) Val av valberedning bestående av ordförande och två andra ledamöter
n) Övriga frågor
Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sidan 12

18.8 Ärenden, som medlem önskar få behandlad på bolagsstämman, ska anmälas
till ledningsorganet skriftligen (brev eller e-post) senast 4 veckor före mötet.

18.9 Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma ska hållas vid de tidpunkter och för de ändamål som bestäms av bolagsstämman i förväg och i övrigt när förvaltningsorganet bedömer det nödvändigt och på begäran av revisorn eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

18.10 Investerarmöte
Investerarstämman är rådgivande i frågor som rör innehavare av skuldebrev och andra värdepapper enligt § 6 intressen. Inför bolagsstämmans beslut i dessa ärenden ska bolagsstämmans representanter beredas tillfälle att yttra sig.

18.11 Investerarmöte ska hållas före men i anslutning till föreningens ordinarie bolagsstämma varje år.

18.12 Dessutom ska investerarmötet hållas vid de tidpunkter som mötet beslutar i förväg, när innehavare av minst en tiondel (1/10) av det totala värdet av skuldebrev eller andra värdepapper enligt 8 § begära det och när den förvaltningsorgan anser det nödvändigt.

18.13 Rösträtt

Rösträtten vid föreningens bolagsstämmor enligt ovan utövas i övrigt enl vad som gäller enligt 2 kap. 1-3 och 12 §§ lagen om ekonomiska föreningar. Rösträtten får endast utövas på plats.

Finansierat av EUSL

Stadgar finansierade av EUSL – fortsättning sidan 13

§19 Kallelse till föreningens möten

19.1

a) Kallelse till branschmöte, föreningsmöte och investerarmöte sker skriftligt per e-post.
b) Kallelse ska skickas tidigast åtta (8) veckor före och senast fyra (4) veckor före mötet.
c) Förvaltningsorganet ska se till att kallelsen till föreningens bolagsstämmor verkställs och att revisorn underrättas om kallelsen.


§20 Meddelanden

20.1 Kallelse till medlemmarna, förutom kallelse till bolagsstämman, ska läggas ut på föreningens hemsida.

§21 Ändringar av bolagsordningen

 21.1 För ändring av bolagsordningen gäller vad som föreskrivs i 2 kap. 7 gäller. 14 och 15 §§ i Lagen om ekonomiska föreningar.

Finansierat av EUSL

Stadgar Finansieras av EUSL – fortsättning sidan 14

§22 Beslut

22.1 Upplösning av föreningen beslutas antingen genom enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på bolagsstämman eller med enkla två tredjedelar majoritet av väljarna vid två på varandra följande bolagsstämmor
 
22.2 Vid föreningens upplösning, föreningens behållna tillgångar, efter betalda bidrag har återbetalats, varvid eventuella förlagsbidrag ska betalas tillbaka först, ska fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras inbetalda medlemsavgifter vid tidpunkten för likvidationen.
 

§23 Övrigt

23.1 När det gäller kooperativets villkor i allmänhet gäller rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadgan för en europeisk kooperativ förening (SCE) gäller i första hand. Denna förordning gäller som svensk lag och är i stort sett obligatorisk. I sina tillämpningsdelar kompletteras den av lagen (2006:595) om Europeiska kooperativ, förordningen (2006: 922) om europeiska kooperativ och den Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar. Beträffande registrering m. m., vissa bestämmelser i aktiebolagsförordningen (2005: 559) gäller. Det finns även en speciallag (2006: 477) om arbetstagarinflytande i europeiska kooperativ

Finansierat av EUSL

Finansierat av EUSL Bry dig om att förändra världen

Close Bitnami banner
Bitnami